دکتر مسعود اسدپور دانشگاه تهران
دکتر ناصر یزدانی دانشگاه تهران
پروفسور محمدرضا میبدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور کریم فائز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Professor Yao Min Zhejiang University
Professor Zhaohui Wu Zhejiang University
Professor Gang Pan Zhejiang University
دکتر سیاوش خرسندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور ایاز  عیسی زاده دانشگاه تبریز
دکتر عسگرعلی بویر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر مهدی هاشم زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر شهرام حسین زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر ناصر فرج زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر محسن  حیدریان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 دکتر مرتضي ابراهيمي دانشگاه تهران
دکتر زينب الهدي حشمتي دانشگاه تهران
 دکتر مصطفی صالحی دانشگاه تهران
 دکتر فاطمه ثقفی دانشگاه تهران
 دکتر جمشید باقرزاده  دانشگاه ارومیه
دکتر عبدالهنان عبدالله (Hanan) دانشگاه UTM مالزی
دکتر فرشاد خون جوش دانشگاه شیراز
دکتر سید محمد رضوی زاده دانشگاه علم و صنعت تهران
دکتر محمد جعفر تارخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سمیه علیزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد قاسم زاده دانشگاه یزد
دکتر محمد حسین مختاری دانشگاه یزد
 دکتر سیدمرتضی بابامیر دانشگاه کاشان
دکتر حسن ابراهیم پور دانشگاه کاشان
 دکتر محمود نقیب زاده  دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر سعید  ابریشمی  دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد علی بالافر دانشگاه تبریز
 دکتر محمدرضا فیضی درخشی  دانشگاه تبریز
دکتر شهریار لطفی دانشگاه تبریز
دکتر محمد باقر کریمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر جعفر رزم آرا دانشگاه تبریز
دکتر حبیب ایزدخواه دانشگاه تبریز
دکتر لیلی محمدخانلی دانشگاه تبریز
دکتر  جابر  کریم پور دانشگاه تبریز
دکتر سروش اخلاقی دانشگاه شاهد
دکتر علی غفاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 دکتر بهمن آراسته دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر عبدالرضا حاتملو دانشگاه آزاد اسلامی خوی
 دکتر خلیل منفردی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 دکتر عبدالرضا رسولی کناری  دانشگاه صنعتی قم
 دکتر محبوبه شمسی  دانشگاه صنعتی قم
دکتر منیره حسینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر امیر علی آبادیان دانشگاه شمال
مهدی میرفخرائی دانشگاه شهید صدوقی یزد

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان