1

برنامه زمانبندی روز کنفرانس
تمدید تا تاریخ 27 فروردین 1396
با توجه به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم، مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ دو روز دیگر یعنی تا تاریخ 27 فروردین 1396 تمدید شد.
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 فروردین 1396
مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 25 فروردین 1396 تمدید شد.
ارسال مقالات
نویسندگان محترم، در صورتیکه در ارسال مقالات از طریق سایت Easychair با مشکل مواجه شدید، می توانید مقالات خویش را به آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.edu ارسال نمایید.
1

تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 فروردین 1396
مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 25 فروردین 1396 تمدید شد.
برنامه زمانبندی روز کنفرانس
ارسال مقالات
نویسندگان محترم، در صورتیکه در ارسال مقالات از طریق سایت Easychair با مشکل مواجه شدید، می توانید مقالات خویش را به آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.edu ارسال نمایید.
تمدید تا تاریخ 27 فروردین 1396
با توجه به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم، مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ دو روز دیگر یعنی تا تاریخ 27 فروردین 1396 تمدید شد.
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان