آقای دکتر علی عجمی

رئیس کنفرانس

معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ajami[at]azaruniv.ac.ir

 

 

 

 

 

آقای دکتر مهدی هاشم زاده

دبیر کمیته اجرایی کنفرانس

ریاست محترم دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

hashemzadeh[at]azaruniv.ac.ir

 

 

 

 

آقای دکتر عسگر علی بویر

دبیر کمیته علمی کنفرانس

عضو هیئت علمی دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

a.bouyer[at]azaruniv.ac.ir

 

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان