فراخوان مقاله درسومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

 

اهداف و موضوعات کنفرانس

 

  • موضوعات عمومی و فراگیر کنفرانس عبارتند از:
    • مهندسی کامپیوتر
    • فناوری اطلاعات و ارتباطات
    • سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
    • شبکه های کامپیوتری و سیستم های دیجیتال

 

  • موضوعات و محورهای تخصصی کنفرانس عبارتند از:

 

سیستمهای توزیع شده و محاسبات

Distributed systems and computing

معماریها و الگوریتمها در سیستمهای توزیع شده و موازی

Parallel and distributed system architectures and algorithms

سیستم عاملها، کمپایلرها و زبانهای برنامه سازی در سیستمهای توزیع شده

Distributed operating systems, Languages and compilers

تکنولوژیهای نرم افزاری سیستمهای توزیع شده و موازی

Parallel and distributed software technologies

رایانش ابری و رایانش گرید (مشبک یا توری)

Cloud computing & Grid computing

رایانش همگانی و رایانش خوشه ای

Utility computing & Cluster computing

محاسبات فراگیر

Pervasive computing

زمینه های بیوانفورماتیک و بیوکامپیوتینگ

Bioinformatics and Biocomputing

وب 2 و رایانش اینترنتی

Web.2 and Internet computing

مجازی سازی و ماشینهای مجازی

Virtualization and Virtual Machines

محاسبات سبز: سیستمهای HPC با مصرف انژی کارا

Green Computing: Energy Efficient HPC Systems

شبکه های بی سیم سنسوری و اقتضایی

Ad-hoc and Wireless Sensor Networks

محاسبات علمی با مقیاس بزرگ (در علوم زیستی، شیمی، فیزیک، کشاورزی، محیط و ...)

Large Scale Scientific Computing (Biological, Chemical, Physical, Environmental, Agriculture, etc.)

معماریها و الگوریتمهای الهام گرفته از طبیعت

Natural Inspired distributed architecture and algorithms

کاربردهای مختلف سیستمهای توزیعی در حوزه ICT

Distributed applications ICTs: trade, medicine, industry, the Internet, etc...

سیستمهای چندعاملی و کاربردها

Multi-agent Systems and Applications

حل مسئله توزیع شده

Distributed problem solving

هوش مصنوعی توزیع شده

Distributed artificial intelligence

پردازش داده های بزرگ

Big Data Processing

الگوریتمها و مدلسازی داده های بزرگ

Big Data Models and Algorithms

معماری داده های بزرگ

Big Data Architectures

مدیریت داده های بزرگ

Big Data Management

کاوش و جستجوی داده های بزرگ

Big Data Search and Mining

بازنمایی و مدیریت دانش

Distributed Knowledge Management and Representation

محرمانگی، یکپارچگی، و حفاظت داده های بزرگ

Big Data Protection, Integrity and Privacy

کاربردهای امنیتی داده های بزرگ

Security Applications of Big Data

داده های بزرگ از شبکه ای پیچیده و اجتماعی

Big Data from Social and Complex Networks

داده های بزرگ برای موسسات، دولت و جامعه

Big Data for Enterprise, Government and Society

تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده

Complex & Large-network Analysis

پایگاه داده های توزیعی: تئوریها و کاربردها

Distributed Database: Theory and applications

داده کاوی : الگوریتمهای توزیع شده و موازی

Data mining

یادگیری ماشین، سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، و هوش تجاری

Machine Learning, Intelligent Information Systems, and Business Intelligence

تحلیل شبکه های اجتماعی

Social Network Analysis

تحلیل و مدلسازی شبکه های اجتماعی

Social network modeling and analysis

تشخیص اجتماعات، تحلیل و ارزیابی آنها

Community detection, analysis, and evaluation

مهاجرت بین اجتماعات

Migration between communities

تحلیل شبکه های تبهکار

Crime network analysis

تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی

Anomaly detection in social network

تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی

Sentiment analysis in social network

لینک کاوی در شبکه های اجتماعی

Link mining in social network

مدلهای داده ای برای شبکه های اجتماعی

Data models for social networks

تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی و تجارت

Impact of social network discovery on marketing and business

تاثیر شبکه های اجتماعی در سیستمهای پیشنهاد دهنده

Impact of social networks on recommender systems

الگوریتمهای گرافهای بزرگ برای تحلیل شبکه های اجتماعی

Large-scale graph algorithms for social network analysis

انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی

Information diffusion in Social networks

بصری سازی و بازنمایی شبکه های اجتماعی

Visualization and representation social networks

تاثیر جنبه های اجتماعی در شکل دهی اجتماعات شبکه های اجتماعی

Influence of cultural aspects on the formation of communities in social networks

بینایی ماشین توزیع شده

Distributed Machine vision

بینایی توزیع شده و پردازش تصویر

Distributed Vision, Image Processing

بازیابی تصویر در پایگاه داده بزرگ تصاویر

Image retrieval on large-scale image databases

بازیابی اطلاعات و تشخیص الگو

Information retrieval and Pattern Recognition

تشخیص حرکت، تحلیل، و استنتاج

Gesture recognition, analysis and synthesis

تحلیل حرکات جسم و استنتاج

Body motion analysis and synthesis

تشخیص عمل

Action recognition

تحلیل حالت چهره و استنتاج

Facial expression analysis and synthesis

فاکتورهای انسانی و تعاملات انسان و ماشین

Human Factors and Human Machine Interaction

تحلیل تصاویر در مقیاس وب

Web-scale Image analyzing

تشخیص صورت، تحلیل، و استنتاج

Face recognition, analysis and synthesis

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان